Motoronline
Motoronline.cz » Poradna

KUPNÍ SMLOUVA

dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku* / dle ust. § 409a násl. obchodního zákoníku*I.
Smluvní strany

Jméno a příjmení / firma*: ………....................................………………………

Trvalé bydliště / sídlo*: ………..………………………………………………………………..

Datum narození / IČ*: ………………………………………………….………………………

číslo OP / údaj o zápisu do OŘ: ….………………………………………………….……………………

(dále jen jako „prodávající“)

a

Jméno a příjmení / firma*: ………....................................…………………………

Trvalé bydliště / sídlo*: ………..………………………………………………………………..

Datum narození / IČ*: ………………………………………………….………………………

číslo OP/údaj o zápisu do OŘ*: ….………………………………………………….……………………

(dále jen jako „kupující“)

společně též jako „smluvní strany“
uzavřeli dne ................................., za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu:


II.
Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního automobilu tak, jak je popsáno v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu vozidla. Bližší určení prodávaného automobilu a jeho vybavení podle požadavků kupujícího jsou uvedeny v technické příloze A., která je součástí této smlouvy, kupující ji spolu se smlouvou převzal a její obsah výslovně potvrzuje.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu. Závady na automobilu, které jsou kupujícímu známy, jsou uvedeny v technické příloze A.


III.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:
Identifikace vozidla:
a) tovární značka: ………………………………...
b) typ/model: ………………………………...
c) rok výroby: …………………………………
d) Číslo karoserie (VIN): …………………………………
e) Číslo motoru: …………………………………
f) SPZ: …………………………………
g) číslo technického průkazu: …………………………………
h) číslo OTP: …………………………………
i) STK platná do: …………………………………
j) počet ujetých kilometrů: …………………………………

IV.
Kupní cena

Kupní cenu (včetně DPH) prodávaného automobilu uvedeného v čl. III. této smlouvy s vybavením podle technické přílohy A. této smlouvy dohodli účastníci částkou ....................... Kč, slovy ..................................................................tisíc korun českých.

Cenu kupující zaplatí v hotovosti při podpisu této smlouvy* / převodem na bankovní účet prodávajícího č: …………………do ...... dnů od podpisu smlouvy.*


V.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla, tím se kupující stává jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.


VI.
Prohlášení kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí.

S kupovaným vozidlem současně kupující přebírá ...... ks klíčů od vozidla, servisní knížku a další doklady s výjimkou těch, které prodávající potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidenci vozidel.

Zároveň tímto bere na vědomí , že změnou vlastníka zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.


VII.
Závěrečná ustanovení

Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.V ………………………….….., dne ……………………


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kupující
prodávající

A. Technická příloha vozidla

Identifikační číslo vozidla (VIN) …………………………………………....

kategorie vozidla ..............................................................

druh vozidla ..............................................................

značka vozidla ..............................................................

typ vozidla ..............................................................

obchodní označení ..............................................................

barva vozidla ..............................................................

číslo technického průkazu ..............................................................

číslo schválení technické způsobilosti ..............................................................

Poznámky:

(Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................


V Praze, dne 1. ledna 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kupující

prodávající

Vzor kupní smlouvy můžete stáhnout zde.