Motoronline
Motoronline.cz » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PORTÁLU MOTORONLINE.CZ


I.
Obecná ustanovení
1.1. Společnost (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetového serveru motoronline.cz dostupného na internetové adrese (URL) https://www.motoronline.cz (dále jen „Motoronline“), umožňujícího zprostředkování nákupu a prodeje motorových i nemotorových vozidel, jejich součástí a příslušenství (dále jen „Služba“) prostřednictvím inzerátů na předem určenou dobu.
1.2. Prodávající, kupující i objednatel inzerce (dále jen "Objednatel") může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, objednávající placenou, či neplacenou inzerci na stránkách Motoronline.

II.
Předmět a rozsah plnění
2.1. Přístup do stránek Motoronline se objednává na základě registrace Objednatele na příslušné období v objednávce, která se vyplní. Pro členství v systému Motoronline je po Objednateli vyžadován souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
2.2. Objednatel je oprávněn v rámci registrace zadávat pouze vlastní inzerci. Objednatel je povinen uvádět inzerci pouze na zboží, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovou nabídku stáhnout. Pokud Provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že Objednatel zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn takovou inzerci bez náhrady odstranit.
2.3. Provozovatel umožňuje zadávání inzerce do internetového portálu Motoronline formou zprostředkování nabídky Služby, a to bezplatně nebo za úplatu, uvedenou v platném Ceníku služeb.
2.4. Objednatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho inzerátu budou veřejně přístupné všem uživatelům celosvětové sítě internet.
2.5. Provozovatel má postavení zprostředkovatele, nepřebírá žádné závazky ani záruky za nabízenou Službu na Motoronline.
2.6. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytnuté služby odměnu způsobem uvedeným v článku IV.
2.7. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé, a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

III.
Podmínky pro vystavení inzerátu
3.1. Objednatel vystavuje Službu prostřednictvím elektronického inzertního formuláře, ve kterém je povinen vyplnit všechny údaje zvýrazněné hvězdičkou.
3.2. Provozovatel zajistí vystavení inzerátu Objednatele na internetových stránkách Motoronline. Inzerát bude zveřejněn na internetových stránkách Motoronline po dobu 4 týdny až 12 týdnů od jeho vystavení v případě, že nedojde k dřívějšímu odstranění inzerátu Objednatelem.
3.3. Inzeráty mohou být vloženy standardně nebo zvýhodněným způsobem poskytovaným na základě služby Zvýraznění, Přednostní výpis či Hlavní strana. Specifikace zvýhodněných služeb je uvedena v Ceníku služeb, který upravuje odměnu za jednotlivé způsoby inzerce v závislosti na zvoleném časovém období.
3.4. Službu je nutné umístit do kategorie, která nejlépe odpovídá předmětu a typu inzerátu.
3.5. Objednatel se zavazuje uvádět ve svých inzerátech pravdivé údaje, a rovněž zaktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výhradně Objednatel.
3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu, klamné fotografie, apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Podmínkám, a to bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn ke smazání celé databáze inzerce Objednatele.
3.7. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění zadaných dat Objednatelem prostřednictvím stránek Motoronline.
3.8. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, v případě, že:
  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele,
  • jsou v rozporu s těmito Podmínkami,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy.

IV.
Finanční podmínky
4.1. Odměna Provozovatele za poskytované služby se řídí platným Ceníkem služeb.
4.2. Provozovatel nabízí Objednateli další služby určené k podpoře prodeje Služby, za které si účtuje další poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v Ceníku služeb.
4.3. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli odměnu bezprostředně po vyplnění všech náležitostí inzertního formuláře, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele (účet č. 1856962359/0800).
4.4. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednateli zúčtovací fakturu - daňový doklad do 15 dnů po připsání fakturované částky na účet Provozovatele.
4.5. Neuhradí-li Objednatel fakturu ve lhůtě splatnosti, zavazuje se Provozovateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.
4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny za služby v souvislosti s rozšířením služeb Motoronline.

V.
Závady, odstávky, reklamace, zrušení Služby
5.1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.
5.2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení.
5.3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služby, která se týká potvrzené objednávky Objednatele, po dobu delší než 6 hodin za den.
5.4. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.
5.5. Reklamace se podávají emailem na adresu zvěřejněnou na internetových stránkách, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu Provozovatele.
5.6. V souvislosti s poskytovanými službami může dojít k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality služby. Provozovatel v takovém případě na základě písemné žádosti poskytne poměrnou slevu z ceny nefunkční služby. Písemná žádost (reklamace) musí být Provozovateli odeslána nejpozději do tří kalendářních dnů po odstranění problému. Provozovatel ručí za prokázané škody, které vzniknou druhé straně nefunkčností serveru, poškozením nebo únikem dat maximálně do částky zaplacené služby za aktuální časové období, vyjma případů uvedených v bodě 5.7. a 5.8.
5.7. Provozovatel neručí za škody v případě, že k výpadku došlo skutečnostmi, které nemohl Provozovatel ovlivnit. Jedná se zejména o výpadek sítě hostingového centra, virový útok, zneužití poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.
5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu kteroukoliv ze služeb zastavit nebo omezit za účelem pravidelné údržby nebo upgrade systému. Plánovaný výpadek bude oznámen předem na internetových stránkách Provozovatele, případně formou elektronické pošty.
5.9. Provozovatel je oprávněn okamžitě bez náhrady ukončit poskytování služeb, jestliže uživatel bude jejich prostřednictvím:
a) Nabízet nebo provozovat obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.
b) Používat nebo šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet nebo server poskytovatele.
c) Rozesílat nevyžádané informace, rozesílat nevyžádanou poštu. Objednatel při porušení uvedených bodů odpovídá za škodu vzniklou Provozovateli i třetím osobám.
5.10. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě vypovědět provozování části nebo celé Služby v případě, že je okolnostmi donucen provozování Služby přerušit nebo ukončit. V takovém případě přísluší uživateli Služby vrácení poměrné částky předplacené Služby za období, po které Objednatel nemohl v důsledku výpovědi smlouvy Provozovatelem Službu využívat. Provozovatel v tomto případě neručí za žádné škody, které vzniknou případně druhé straně vypovězením smlouvy.
5.11. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu vypovědět provozování části nebo celé Služby při jejím prodloužení na další období poté, co vypršela předplacená doba Služby. O této skutečnosti bude uživatel informován před vypršením předplacené Služby emailem a/nebo poštou na poslední známou adresu. Prodloužení provozu Služby si nelze vynucovat. Provozovatel neručí za žádné škody, které vzniknou případně druhé straně vypovězením smlouvy.

VI.
Ochrana osobních údajů
6.1. Provozovatel serveru motoronline.cz shromažďuje se souhlasem osobní údaje v databázi Objednatelů, resp. kupujících a prodávajících, a to jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především ke snadnější identifikaci a jednání s Objednatelem.
6.2. Provozovatel severu motoronline.cz zachovává mlčenlivost o údajích, které jsou mu Objednatelem sděleny a osobní údaje nepředává žádné další osobě. S osobními údaji Objednatele je nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
6.3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Objednatel kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na info@motoronline.cz

VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet na internetových stránkách serveru motoronline.cz, jestliže uživatel výslovně souhlasil s obsahem této smlouvy potvrzením volby "Souhlasím se smluvními podmínkami" a současně odeslal elektronicky vyplněnou smlouvu klepnutím na tlačítko "Odeslat".
7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny textu těchto Obchodních podmínek a Ceníku služeb. Přitom se zavazuje informovat Objednatele Služby o takových změnách. Provozovatel informuje Objednatele o změnách Služby prostřednictvím emailu a/nebo svých stránek nejméně pět (5) pracovních dnů před datem účinnosti takové změny. Jestliže uživatel Služby nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek nebo Ceníku služeb, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby. V případě, že Provozovateli nebude do dne účinnosti nových Obchodních podmínek doručeno oznámení rozhodnutí o ukončení čerpání Služby z důvodu nesouhlasu s novými Obchodními podmínkami nebo Ceníkem služeb, považuje Provozovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami.
7.3. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.4. Objednatel jako fyzická osoba nepodnikatel výslovně prohlašuje, že souhlasí, aby se tento závazkový vztah, který by se jinak řídil Občanským zákoníkem, řídil Obchodním zákoníkem.
7.5. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran, pokud mezi nimi byla taková uzavřena.
7.9. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
7.10. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 9.2.2010.


V Novém Jičíně, dne 9.2.2010